Geen toiletgebouw nodig

Eenvoudig in gebruik

Geen spoelwater of afvoer nodig

Geen vuilwatertank nodig

Met of zonder bestaand toilet

Veilige super absorberende inleg

Voor schoon en veilig zwem-water

Snel en compact samen te vouwen

Optimale hygiëne: lek- en geurvrij


Verpakkingen en prijzen

Flex-Toilet is leverbaar in een 10-stuks verpakking voor de prijs van 23,50

lees verder ››

Leveringsvoorwaarden


1. Bij bestellingen van verpakkingen Flex-Toilet dient naam, aflever adres, woonplaats en postcode -per email, telefonisch of post- doorgegeven te worden. Voor een optimale communicatie zo mogelijk ook, emailadres en telefoonnummer. (Emailadres en telefoonnummers zullen alleen voor Innosan / Flex-Toilet worden gebruikt en niet worden doorgegeven.)
2. Bij bestellingen van verpakkingen Flex-Toilet wordt uitgegaan van veelvouden van tien stuks tenzij anders is overeengekomen.
3. Bestellingen worden z.s.m. uitgevoerd na ontvangst van de koopsom (inclusief kosten) op rekening 5126676 van Innosan Winschoten.
4. Wanneer Innosan niet binnen gestelde termijnen kan leveren zal dit zo spoedig mogelijk op deze website worden aangegeven.
5. Bij ontvangen van betalingen voor te leveren verpakkingen van het Flex-Toilet wordt, wanneer het product niet binnen de gestelde termijnen kan worden geleverd, het volledige bedrag per ommegaande geretourneerd, tenzij anders overeengekomen.
6. De kosten van verzending zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders is vermeld.
7. Innosan behoudt zich het recht voor Flex-Toilet afwijkend te verpakken.
8. Verzending van de bestelde goederen vindt plaats z.s.m. na ontvangst van de koopsom inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
9. Innosan is niet aansprakelijk voor de vertragingen buiten haar schuld.
10. De prijzen die op de website www.flex-toilet.nl zijn vermeld zijn de algemeen geldende prijzen bij levering door Innosan en gelden tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
11. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij ander is vermeld.
12. Verhogingen van BTW zullen doorberekend worden in de prijzen tenzij anders is vermeld.
13. Innosan garandeert het Flex-Toilet voor zover er sprake is van normaal gebruik door 1 persoon.
14. Innosan is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door gebruik anders dan in een toiletpot.
15. Als de koper ontevreden is over het geleverde product dient deze zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Innosan.
16. Bij een gegronde klacht over het Flex-Toilet die is geleverd door Innosan kan de afnemer kiezen voor het kostenloos laten vervangen van het product of voor het de retour zenden van de goederen waarna de kostprijs, met vermindering van de voor verzendingen gemaakte kosten, wordt geretourneerd.
17. Innosan is niet aansprakelijk voor schade door onoordeelkundig gebruik.
18. Innosan is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
19. Innosan behoudt zich het recht voor de producten ongevraagd en naar eigen inzicht aan te passen wanneer zij dat nodig acht.
20. Een offerte van Innosan heeft een geldigheid van 30 dagen.
21. Wanneer is afgesproken dat geleverd wordt zonder betaling vooraf moet binnen 15 dagen na factuurdatum worden betaald.
22. Wanneer Innosan een afnemer in gebreke blijft en er extra werkzaamheden moeten worden verricht of kosten worden maakt t.b.v. incasso komen al deze kosten plus gedorven rente volledig ten laste van de in gebreke blijvende partij.
23. Zolang betalingen voor verpakkingen Flex-Toilet niet zijn ontvangen blijven deze goederen eigendom van Innosan.


Flex-Toilet als oplossing voor het corona virus.

Flex-Toilet blijkt als noodtoilet in boot, camper en caravan de eenvoudigste oplossing voor de gesloten toiletgebouwen van jachthavens en campings.

Flex-Toilet verpakking

Flex-Toilet video

Verzenden van Flex-Toilet binnen europa


Leveringen naar België, Luxemburg, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Frankrijk (incl. Corsica en Monaco, excl. Andorra), Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), spanje...


lees verder ››

Met Flex-Toilet medicijnresten uit milieu

Reststoffen van medicijnen komen steeds meer in ons milieu terecht. Ondertussen in die mate dat ons drinkwater er serieus door wordt bedreigd. Dat zal, bij ongewijzigd beleid, alleen maar erger worden...


lees verder

Verkooppunten Flex-Toilet

Flex-Toilet is bij diverse verkooppunten in Nederland verkrijgbaar. Het aantal verkooppunten in de water-sport steeg in de eerste vier maanden van dit jaar van een vijftal tot meer dan 90.


lees verder